Меню Затваряне

Детска градина Пламъче гр.Бургас

Детска градина „Пламъче“ се нарира в к-с „Лазур“, в близост до морето и морската градина на град Бургас. Помещава в две сгради по четири групи. Тук се възпитават, обучават и социализират деца на възраст от 1 до 7 години, разпределени в 1 яслена и 7 градински групи. Всяка група е със с обособени кътове за игри, обучение, хранене, отговарящи на всички санитарно – хигиенни изисквания за отглеждане и възпитаване на малки деца.

312830983_1270944747059604_3187638964874919638_n

От създаването си през 1964г., екипът на „Пламъче” спазва следните принципи:

  1. Създаване условия близки до домашния уют.
  2. Качествено възпитание и обучение на децата от 1 до 7 години.
  3. Предоставяме възможност детето да развие заложбите си.
  4. Следваме индивидуалния темп на детето.
  5. Възпитаваме децата с обич.
  6. Поставяме детето в позицията на успял, чрез участие в концерти, изложби, състезания и други.
  7. Работим активно с родителите, превръщайги ги в наши партньори при възпитанието и обучението на децата.
  • Обучението във всички направления е съобразено с държавните образователни стандарти на МОН
  • Децата изучават български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии, физкултура, и други.
  • Използват се помощни учебни помогала на различни издателства, детски енциклопедии и други.

В ДГ „Пламъче“ за децата се грижат квалифицирани педагози, медицински сестри и помощник –възпитатели и детегледачки.

Възпитателно – образователния процес в ДГ „Пламъче” се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето. В съответствие с Държавните образователни стандарти за предучилищна възраст се провежда обучение по следните образователни направления:

1. Български език и литература;
2. Математика;
3. Околен свят;
4. Изобразително изкуство;
5. Музика;
6. Конструиране и технологии;
7. Физическа култура

312845819_677566537329493_6227336398780202488_n

В своята работа екипът на ДГ "Пламъче" се ръководи от следните принципи:

1. Образователна политика за осигуряване на правото на предучилищно образование на всяко дете;
2. Ориентираност към интереса и мотивацията на детето, към възрастовите и социални промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;
4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование;
5. Запазване и развитие на българската образователна традиция в областта на предучилищното образование;
6. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на детската градина;
7. Партньорство и диалог по въпросите на предучилищното образование с всички заинтересовани страни за качество на предучилищното образование.

Организират се допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по желание на децата срещу заплащане от родителите: Сладка работилничка, Народни танци, Модерен балет, Изобразително изкуство, Игри на волята , Футбол

Допълнителни дейности, които градината предлага по желание на родителите:

learning
football
dancing
art
ballet
cocking-skills
bg-dancing

Ето какво казват хората за нас.

Последно от нашата галерия: